EN DE

EPS –Požiarne systémy

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) nemeckého výrobcu JOB detectomat slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah. EPS má charakter pomocného zariadenia, ktoré je založené na adresných systémoch umožňujúcich rýchlu a presnú identifikáciu požiaru s vylúčením falošných poplachov. Ide o plne certifikované systémy spĺňajúce kritériá platných európskych noriem s osvedčením akreditovaného pracoviska PAVÚS, ktoré povoľuje inštalovať tieto systémy v stavbách. Súčasnú ponuku tvoria dva typy adresných analógových ústrední (kompaktné a modulárne riešenia, s možnosťou sieťovania ústrední), adresných požiarnych detektorov a ďalších hlásičov (sirény, majáky, manuálne tlačidlá), konvenčných a špeciálnych hlásičov s možnosťou pripojenia do adresného systému pomocou príslušných modulov, certifikované požiarnej káble a množstvo doplnkov.